• 100% naturale

החלב

משתמשים בחלב הישר מהפרות - טרי וללא כל תוספים או עיבודים כלשהם.

הגבן

הפיכת החלב אל פרמג'אנו רג'יאנו תלויה בכישוריו של הגבן (יצרן הגבינה).

ידע זה, והשיטות האלה, הן תוצאה של דורות על גבי דורות של ניסיון, המועברות לאורך הדורות ותמיד מיוצרות באותו אזור.

לייצור 1 ק"ג של פרמג'אנו רג'יאנו דרושים 14 ליטרים של חלב.

לייצור גלגל גבינה אחד של פרמג'אנו רג'יאנו דרושים כ- 550 ליטרים של חלב.