• 100% naturale

האיגוד

"Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano" הוא קבוצת יצרנים אשר כוללת את כל המחלבות שמיצרות גבינת פרמג'אנו רג'יאנו.

בתחומי האחריות של האיגוד נכללים:

  • פיקוח על השימוש בסימוני האישור והגנה על גבינת פרמג'אנו רג'יאנו מפני חיקויים.
  • הפצת מידע לגבי גבינת פרמג'אנו רג'יאנו וקידום המכירות והשימוש בגבינה.
  • שיפור האיכויות של גבינת פרמג'אנו רג'יאנו ושמירה על שלמותן כדי להגן על ייחודה ועל מאפייניה המיוחדים.

לאיחוד יש גם את התפקיד הרשמי החשוב של הטבעת סימוני האישור והזיהוי של גבינת פרמג'אנו רג'יאנו - סימני ההיכר הייחודים שמוודאים כי הגבינה תואמת לתקנות של 'כינוי מקור מוגן' (Designation of Origin) כפי שהוענקו על-ידי הגוף המפקח מטעם האיחוד האירופי.

בידי האיגוד מופקדת הסמכות החוקית לאשר את האותנטיות של כל גבינת פרמג'אנו רג'יאנו ולהעסיק נציגי פיקוח שיש להם את אותה הסמכה כמו קציני בטיחות ציבור.

האיחוד הוא ארגון ללא מטרות רווח.