• 100% naturale

ירוקמ רצומ ינומיס תעבטה

הסימונים של מוצר מקורי אותם מטביעים על כל גלגל גבינה מורכבים מהדברים הבאים:
  • חותמת על הקליפה אשר כוללת את המילים "פרמג'אנו רג'יאנו" בתבנית נקודות חוזרת, המספר המזהה של המחלבה ואת החודש ושנת הייצור.
  • היכולת לעקוב אחר גלגל הגבינה נשמרת הודות לסימון אותו שמים בחלק העליון וכולל קוד מתקדם המכיל אותיות וספרות אותו ניתן לסרוק למחשב על מנת לזהות כל גלגל גבינה בנפרד.
  • לאחר מכן, טובלים את הגבינה בתמיסת מים ומלח טבעי במשך 20 ימים כדי לאפשר את ספיגת המלח הדרושה לטעם ולהתיישנות.