• 100% naturale

הקשרים עם

אצומה רוזא

פרמג'אנו רג'יאנו היא מוצר בעל כינוי מקור מוגן (Origin of Designation Protected).
פירוש הדבר הוא שהמאפיינים הייחודים של הגבינה והקשר שלה אל אזור המוצא
מוגנים על-ידי מערכת של חוקי האיחוד האירופי, שמטרתם להגן הן על הצרכנים והן
על היצרנים. הייצור מתבצע בהתאם למפרט מוצר שנושא את כינוי המקור המוגן והוא
מאושר על-ידי גוף בלתי תלוי.

את הסימן המסחרי של פרמג'אנו רג'יאנו ניתן להטביע אך ורק על גבינה אשר:
• מיוצרת ומעובדת באזור המוצא

• מיוצרת בהתאם לכללים נוקשים, אשר מחייבים להשתמש בשיטת ייצור מדויקת
(תקן ייצור), לשמור על הזנה מבוקרת של הפרות (תקנת הזנה) ולהקפיד על תהליך
סימון ובחירה איכותי (תקנת סימון).

ייצור החלב והגבינה מתבצע במחוזות של פארמה, רג'יו אמיליה, מודנה, בולוניה
ממערב לנהר רינו ומנטובה
(מנטואה) ממזרח לנהר פו.
האיכות תלויה באזור המוצא, בהזנה
הטבעית ובחלב האיכותי שאינו כולל
אף תוסף. במהלך תהליך היישון
הארוך, חומרי התסיסה הטבעיים
שבחלב מעניקים לגבינה את טעמה
ומרקמה הייחודיים, או במילים
אחרות, את סימן ההיכר שלה.